Blog

Cách thức gửi bài

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI

1. Bài báo có thể viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, soạn thảo trên máy vi tính, các dòng cách nhau bằng 1,2 (Paragraph/Line spacing Multiple at 1,2),  sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, có độ dài không quá 10 trang giấy khổ A4 bao gồm cả tài liệu tham khảo.

2. Từ khóa được trình bày theo thứ tự alphabet, từ 3 – 5 từ. Từ khóa bằng tiếng Việt và tiếng Anh phải cùng nội dung, ý nghĩa của từ. Phần tóm tắt có độ dài không quá 250 từ viết liền, không xuống dòng, cỡ chữ 10, bao gồm: Nêu ngắn gọn về mục đích, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu chính. Bài báo viết bằng tiếng Việt phải có tóm tắt bằng cả tiếng Anh, tiếng Việt và không khác biệt về nội dung, ý nghĩa.

3. Bài báo phải được trình bày theo thứ tự sau: Tên bài báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh, (các) tác giả, tên cơ quan của (các) tác giả, tóm tắt, từ khóa, nội dung của bài báo, lời cảm ơn (nếu có), tài liệu tham khảo. Tác giả liên hệ phải được chỉ rõ cùng với địa chỉ cơ quan, Email, số điện thoại trên trang nhất của bản thảo. Tên riêng tiếng Việt phải có đủ dấu thanh kể cả các bài viết bằng tiếng Anh.

4. Tài liệu tham khảo:

– Trích dẫn trong bài báo:

+ Đối với bài báo viết bằng tiếng Việt: Hai tác giả ghi Tác giả A và Tác giả B, năm, vì dụ: Chăn nuôi bò có vai trò rất quan trọng (Đinh Văn Dũng và Nguyễn Xuân Bả, 2020), hoặc Đinh Văn Dũng và Nguyễn Xuân Bả (2020) cho rằng chăn nuôi bò có vai trò rất quan trọng. Đỗi với tài liệu có từ 3 tác giả trở lên ghi Tên tác giả + cs. Ví dụ chăn nuôi bò có vai trò rất quan trọng (Đinh Văn Dũng và cs, 2020), hoặc Đinh Văn Dũng và cs. (2020) cho rằng chăn nuôi bò có vai trò rất quan trọng. Tương tự đối với tài liệu tiếng anh, ví dụ: Dinh dưỡng có vai trò rất quan trọng (McDonad và cs, 2020).

+ Đối với bài báo viết bằng tiếng Anh: nếu tài liệu hai tác giả ghi tác giả A and tác giả B, nếu từ 3 tác giả trở lên ghi tên tác giả + et al.

– Liệt kê tài liệu tham khảo ở phần tài liệu tham khảo: được trình bày theo thứ tự alphabet

 + Đối với các tài liệu là bài báo trong Tạp chí ghi đầy đủ theo thư tự: Tên tác giả, năm xuất bản, tên bài báo, tên tạp chí, tập, số, trang.

Ví dụ:

Nguyễn Xuân Bả, Đinh Văn Dũng, Nguyễn Thị Mùi, Nguyễn Hữu Văn, Phạm Hồng Sơn, Hoàng Thị Mai, Trần Thanh Hải, Rowan Smith, David Parsons và Jeff Corfield (2015). Hiện trạng hệ thống chăn nuôi bò sinh sản trong nông hộ ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Việt Nam. Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn. 21: 107–119.

Hart, K.J., P.G. Martin, P.A. Foley, D.A. Kenny and T.M. Boland (2009). Effect of sward dry matter digestibility on methane production, ruminal fermentation, and microbial populations of zero-grazed beef cattle. J. Anim. Sci. 87:3342-3350.

+ Đối với các tài liệu là sách ghi đầy đủ theo thư tự: Tên tác giả, năm xuất bản, tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

Ví dụ:

Nguyễn Đức Hưng, Nguyễn Minh HoànvàLê Đình Phùng (2008). Giáo trình chọn giống và nhân giống vật nuôi. Nhàxuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

Gửi bài cho hội nghị được hướng dẫn chi tiết tại địa chỉ phía dưới (hoặc vào phần GỬI BÀI trên trang web hội nghị)

http://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/avs

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Cách thức gửi bài

 

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI

1. Bài báo có thể viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh, soạn thảo trên máy vi tính, các dòng cách nhau bằng 1,2 (Paragraph/Line spacing Multiple at 1,2),  sử dụng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, có độ dài không quá 10 trang giấy khổ A4 bao gồm cả tài liệu tham khảo.

2. Từ khóa được trình bày theo thứ tự alphabet, từ 3 – 5 từ. Từ khóa bằng tiếng Việt và tiếng Anh phải cùng nội dung, ý nghĩa của từ. Phần tóm tắt có độ dài không quá 250 từ viết liền, không xuống dòng, cỡ chữ 10, bao gồm: Nêu ngắn gọn về mục đích, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu chính. Bài báo viết bằng tiếng Việt phải có tóm tắt bằng cả tiếng Anh, tiếng Việt và không khác biệt về nội dung, ý nghĩa.

3. Bài báo phải được trình bày theo thứ tự sau: Tên bài báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh, (các) tác giả, tên cơ quan của (các) tác giả, tóm tắt, từ khóa, nội dung của bài báo, lời cảm ơn (nếu có), tài liệu tham khảo. Tác giả liên hệ phải được chỉ rõ cùng với địa chỉ cơ quan, Email, số điện thoại trên trang nhất của bản thảo. Tên riêng tiếng Việt phải có đủ dấu thanh kể cả các bài viết bằng tiếng Anh.

4. Tài liệu tham khảo:

– Trích dẫn trong bài báo:

+ Đối với bài báo viết bằng tiếng Việt: Hai tác giả ghi Tác giả A và Tác giả B, năm, vì dụ: Chăn nuôi bò có vai trò rất quan trọng (Đinh Văn Dũng và Nguyễn Xuân Bả, 2020), hoặc Đinh Văn Dũng và Nguyễn Xuân Bả (2020) cho rằng chăn nuôi bò có vai trò rất quan trọng. Đỗi với tài liệu có từ 3 tác giả trở lên ghi Tên tác giả + cs. Ví dụ chăn nuôi bò có vai trò rất quan trọng (Đinh Văn Dũng và cs, 2020), hoặc Đinh Văn Dũng và cs. (2020) cho rằng chăn nuôi bò có vai trò rất quan trọng. Tương tự đối với tài liệu tiếng anh, ví dụ: Dinh dưỡng có vai trò rất quan trọng (McDonad và cs, 2020).

+ Đối với bài báo viết bằng tiếng Anh: nếu tài liệu hai tác giả ghi tác giả A and tác giả B, nếu từ 3 tác giả trở lên ghi tên tác giả + et al.

– Liệt kê tài liệu tham khảo ở phần tài liệu tham khảo: được trình bày theo thứ tự alphabet và đánh số đặt trong ngoặc vuông theo thứ tự xuất hiện trong bài báo và trong danh mục tài liệu tham khảo

 + Đối với các tài liệu là bài báo trong Tạp chí ghi đầy đủ theo thư tự: Tên tác giả, năm xuất bản, tên bài báo, tên tạp chí, tập, số, trang.

Ví dụ:

Nguyễn Xuân Bả, Đinh Văn Dũng, Nguyễn Thị Mùi, Nguyễn Hữu Văn, Phạm Hồng Sơn, Hoàng Thị Mai, Trần Thanh Hải, Rowan Smith, David Parsons và Jeff Corfield (2015). Hiện trạng hệ thống chăn nuôi bò sinh sản trong nông hộ ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Việt Nam. Tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn. 21: 107–119.

Hart, K.J., P.G. Martin, P.A. Foley, D.A. Kenny and T.M. Boland (2009). Effect of sward dry matter digestibility on methane production, ruminal fermentation, and microbial populations of zero-grazed beef cattle. J. Anim. Sci. 87:3342-3350.

+ Đối với các tài liệu là sách ghi đầy đủ theo thư tự: Tên tác giả, năm xuất bản, tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản.

Ví dụ:

Nguyễn Đức Hưng, Nguyễn Minh HoànvàLê Đình Phùng (2008). Giáo trình chọn giống và nhân giống vật nuôi. Nhàxuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

Gửi bài cho hội nghị được hướng dẫn chi tiết tại địa chỉ phía dưới (hoặc vào phần GỬI BÀI trên trang web hội nghị)

http://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/avs