Ban tổ chức

             DANH SÁCH CÁC BAN CỦA HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHĂN NUÔI – THÚ Y TOÀN QUỐC 2021

(Theo Quyết định số 565/QĐ-ĐHNL ngày 30 /6 /2020)

 

  1. BAN TỔ CHỨC

TT

Họ và tên Đơn vị công tác Nhiệm vụ
1 PGS.TS. Trần Thanh Đức Trường  ĐHNL, ĐH Huế Trưởng ban
2 GS.TS. Lê Đình Phùng Trường  ĐHNL, ĐH Huế Phó Trưởng ban
3 PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn Trường  ĐHNL, ĐH Huế Phó Trưởng ban thường trực
4 GS.TS. Đậu Ngọc Hào Hội Thú y Việt Nam Phó Trưởng ban
5 PGS.TS. Nguyễn Đăng Vang Hội Chăn nuôi Việt Nam Phó Trưởng ban
6 PGS.TS. Đỗ Võ Anh Khoa Hội Chăn nuôi Việt Nam Thành viên
7 TS. Phạm Hữu Tỵ Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
8 PGS.TS. Đinh Văn Dũng Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
9 TS. Trần Quang Vui Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
10 TS. Dương Thanh Hải Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
11 PGS.TS. Nguyễn Xuân Bả Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
12 PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoà Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
13 TS. Phan Thị Hồng Phúc Trường ĐHNL, ĐH Thái Nguyên Thành viên
14 TS. Đoàn Phương Thúy Trường ĐHNL Bắc Giang Thành viên
15 PGS.TS. Bùi Trần Anh Đào Học viện Nông Nghiệp Việt Nam Thành viên
16 PGS.TS. Phạm Kim Đăng Học viện Nông Nghiệp Việt Nam Thành viên
17 PGS.TS. Nguyễn Văn Diên Trường ĐH Tây Nguyên Thành viên
18 PGS.TS. Lê Quang Thông Trường ĐHNL Tp. HCM Thành viên
19 PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Khang Trường ĐH Cần Thơ Thành viên
20 PGS.TS. Trần Ngọc Bích Trường ĐH Cần Thơ Thành viên
21 TS. Nguyễn Thùy Linh Trường ĐH Trà Vinh Thành viên
22 ThS. Dương Văn Thành Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
23 ThS. Hoàng Thị Ngọc Vân Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên

 

  1. BAN KHOA HỌC
TT Họ và tên Đơn vị công tác Nhiệm vụ
1 GS.TS. Lê Đức Ngoan Trường  ĐHNL, ĐH Huế Trưởng ban
2 PGS.TS. Nguyễn Xuân Bả Trường  ĐHNL, ĐH Huế Phó Trưởng ban
3 PGS.TS. Phùng Thăng Long Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
4 PGS.TS. Lê Văn An Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
5 PGS.TS. Dư Thanh Hằng Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
6 PGS.TS. Trần Thị Thu Hồng Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
7 PGS.TS. Trần Sáng Tạo Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
8 PGS.TS. Phạm Hồng Sơn Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
9 PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
10 GS.TS. Lê Đình Phùng Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
11 PGS.TS. Nguyễn Minh Hoàn Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
12 PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoà Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
13 TS. Lê Văn Phước Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
14 TS. Trần Quang Vui Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên

 

  1. BAN TRUYỀN THÔNG VÀ BIÊN TẬP KỶ YẾU
TT Họ và tên Đơn vị công tác Nhiệm vụ
1 PGS.TS. Đinh Văn Dũng Trường  ĐHNL, ĐH Huế Trưởng ban
2 ThS. Nguyễn Thúc Phúc Trường  ĐHNL, ĐH Huế Phó Trưởng ban
3 Ths. Nguyễn Duy Ngọc Tân Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên trực
4 TS. Dương Thanh Hải Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
5 TS. Nguyễn Hải Quân Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
6 TS. Lê Đức Thạo Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
7 TS. Hoàng Hữu Tình Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
8 KS. Lê Trần Hoàn Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
9 KS. Trần Ngọc Long Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
10 Th.S Đặng Ngọc Thi Giang Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
11 CN. Nguyễn Thị Xuân Phương Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
12 CN. Tạ Phước Ánh Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên

 

  1. BAN TÀI CHÍNH
TT Họ và tên Đơn vị công tác Nhiệm vụ
1 PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn Trường  ĐHNL, ĐH Huế Trưởng ban
2 ThS. Hoàng Thị Ngọc Vân Trường  ĐHNL, ĐH Huế Phó Trưởng ban
3 KS. Lê Thị Thu Hằng Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên

 

  1. BAN THƯ KÝ
TT Họ và tên Đơn vị công tác Nhiệm vụ
1 PGS.TS. Trần Thị Thu Hồng Trường  ĐHNL, ĐH Huế Trưởng ban
2 TS. Nguyễn Hải Quân Trường  ĐHNL, ĐH Huế Phó Trưởng ban
3 TS. Hồ Lê Quỳnh Châu Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên

 

  1. BAN HẬU CẦN
TT Họ và tên Đơn vị công tác Nhiệm vụ
1 TS. Trần Quang Vui Trường  ĐHNL, ĐH Huế Trưởng ban
2 TS. Dương Thanh Hải Trường  ĐHNL, ĐH Huế Phó Trưởng ban
3 TS. Phan Vũ Hải Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
4 TS. Vũ Văn Hải Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
5 TS. Lê Đức Thạo Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
6 TS. Hồ Lê Quỳnh Châu Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
7 KS. Lê Thị Thu Hằng Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
8 KS. Trần Ngọc Long Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
9 KS. Lê Trần Hoàn Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
10 BSTY. Trần Thị Na Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
11 CN. Nguyễn Thanh Thuỷ Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
12 ThS. Võ Thị Minh Tâm Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
13 ThS. Thân Thị Thanh Trà Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
14 ThS. Phan Thị Hằng Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
15 ThS. Dương Thị Hương Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
16 ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Anh Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
17 BSTY. Lê Minh Đức Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
18 BSTY. Nguyễn Thị Hoa Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
19 BSTY. Nguyễn Đinh Thuỳ Khương Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
20 ThS. Lê Thị Lan Phương Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
21 ThS. Trần Thị Huyền Trang Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
22 ThS. Trần Thị Phương Nhi Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
23 Ông Lê Dũng Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
24 Bà Hoàng Thị Hương Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên
25 Ths. Thượng Thị Thanh Lễ Trường  ĐHNL, ĐH Huế Thành viên