Chương trình cụ thể

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

Ngày thứ nhất (27/4/2022)

Buổi sáng: Các hoạt động bên lề hội nghị

Buổi chiều: Đăng ký, đón tiếp đại biểu, phát tài liệu hội nghị

Ngày thứ hai (28/4/2022)

Buổi sáng: Khai mạc hội nghị, báo cáo tổng quan tại hội trường

Buổi chiều: Báo cáo khoa học chuyên đề

Buổi tối: Gala dinner

Ngày thứ ba (29/4/2022)

Buổi sáng: Báo cáo khoa học chuyên đề

Buổi chiều: Bế mạc hội nghị

Ngày thứ tư (30/4/2022)

Tham quan thành phố Huế theo đăng ký của Đại biểu